OKNA PLASTIKOWE Z PVC ORAZ ALUMINIOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA

SERWIS

Kontakt bezpośredni do Kierownika Działu Serwisu – tel. 519 136 992

INSTRUKCJA KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OKIEN I DRZWI

1. FUNKCJE PODSTAWOWE

GWARANCJA – SERWIS
ZAMYKANIE
GWARANCJA – SERWIS
ROZWIERANIE
GWARANCJA – SERWIS
UCHYLANIE
GWARANCJA – SERWIS
MIKROWENTYLACJA

A/ nie wolno próbować obracać klamki okna gdy jest ono otwarte;

B/ nie wolno zamykać okna z przełożonym przez nie np. kablem elektrycznym lub jakimkolwiek przedmiotem uniemożliwiającym swobodnie zamknięcie;

C/ zamykając okno należy docisnąć skrzydło do ościeżnicy a następnie obrócić klamkę do właściwego położenia;

D/ zabrania się obciążania skrzydła w pozycji uchylnej;

E/ zabrania się otwierania okien i drzwi w czasie silnych wiatrów i przeciągów;

F/ zatrzaskujące się skrzydło może prowadzić do zranienia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki między skrzydło a ościeżnicę;

G/ w przypadku dostępu do okna dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi należy zamontować element blokujący niepożądane otwieranie okna np. klamkę zamykana na klucz lub blokadę rozwarcia;

H/ aby uniknąć negatywnych skutków nadmiernego zawilgocenia należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczeń. Sygnałem świadczącym o braku wentylacji w pomieszczeniach jest roszenie się szyb oraz pojawiające się na ścianach wykwity pleśni.

2. WYJMOWANIE I ZAWIESZANIE SKRZYDEŁ OKNA

GWARANCJA – SERWIS
GWARANCJA – SERWIS
ZDEJMOWANIE SKRZYDŁA
GWARANCJA – SERWIS
ZAKŁADANIE SKRZYDŁA

A/ w celu zdemontowania skrzydła należy, przy zamkniętym oknie, wysunąć trzpień zawiasu górnego odpowiednim narzędziem;

B/ nie wolno wybijać trzpienia innym elementem;

C/ nie wolno całkowicie wyciągnąć trzpienia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasu górnego;

D/ skrzydło otworzyć na 90° (zabezpieczyć skrzydło przed wypadnięciem!), łącznik kątowy wyciągnąć z zawiasu górnego i wyjąć skrzydło z zawiasu dolnego. Zakładanie przeprowadzić w odwrotnej kolejności.

Niestosowanie się do opisanych zaleceń grozi wypadnięciem skrzydła !!!

3. REGULACJA OKIEN

Zawias górny – regulacja

GWARANCJA – SERWIS

Zawias górny można regulować:

 • w prawą lub lewą stronę o 2/3 mm
  kluczem sześciokątnym 4mm;
 • w kierunku docisku o 1 mm
  kluczem sześciokątnym 4mm.

Zawias dolny – regulacja

GWARANCJA – SERWIS

Zawias dolny można regulować w trzech płaszczyznach:

 • regulacja wysokości o 2 mm kluczem sześciokątnym 4mm;
 • regulacja strony L/P o 2,3 mm kluczem sześciokątnym 4mm;
 • regulacja docisku skrzydła do ramy o 0,75 mm kluczem
  sześciokątnym typ T 15.

Czopy – regulacja

GWARANCJA – SERWIS

Czopy elementów obwiedniowych okuć dają możliwość regulacji
stopnia docisku skrzydła do ramy o 0,75 mm kluczem
sześciokątnym typ T 15.

Blokada obrotu klamki

GWARANCJA – SERWIS

W blokadzie obrotu klamki (podnośnik skrzydła) można zmienić
ustawienie wysokości do 3 mm kluczem sześciokątnym typ T 15.

4. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA OKIEN

Produkowane przez firmę TUR-PLAST okna i drzwi są stosunkowo łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Warunkiem sprawności, komfortu użytkowania jest regularne wykonywanie następujących czynności:

A/ Należy unikać plam z wapna i cementu, które mogą znacząco uszkodzić profil, szybę lub okucie okien lub drzwi.

B/ Do czyszczenia powierzchni ramy nie należy używać środków żrących czy rozcieńczalników. Używać należy łagodnego roztworu płynu do mycia naczyń.

C/ Nie należy pozostawiać luźnych klamek okiennych. Śruby, które należy dokręcić znajdują się pod zaślepką obudowy klamki, którą można przekręcić do pozycji pionowej.

D/ W celu utrzymania elastyczności uszczelek, należy regularnie przemywać letnią wodą z płynem do mycia naczyń w celu usunięcia zabrudzeń i kurzu. Średnio dwa razy do roku dokonywać ich konserwacji za pomocą specjalnego preparatu. Uszkodzone uszczelki należy bezwzględnie wymienić, gdyż mogą powodować przedostawanie się wody opadowej do pomieszczenia.

E/ Drożność otworów odwodnieniowych w ościeżnicy winna być regularnie sprawdzana.

F/ Zaleca się aby przynajmniej raz w roku smarować i oliwić miejsca ryglowań oraz wszystkie części ruchome. Należy w tym celu stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów, przeznaczony do smarowania okuć obwiedniowych.

SMAROWANIE I DOZÓR TECHNICZNY

GWARANCJA – SERWIS

WARUNKI EUROGWARANCJI

1. Postanowienia ogólne

P.P.H. „TUR-PLAST” Czaplinek ul.Pławieńska 7 jako producent stolarki z PVC i z Aluminium wyszczególnionej w dowodzie sprzedaży gwarantuje, że wyroby spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych według normy PN-EN 14351-1+A1:2010P lub na zasadzie jednostkowego stosowania. Gwarantuje również prawidłowe funkcjonowanie przy użyciu ich zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem oraz dokonaniu bieżących konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi, konserwacji i użytkowania.

2. Gwarancją objęta jest stolarka z PVC i z Aluminium:

 • wbudowana zgodnie z otrzymaną przez Kupującego instrukcją montażu,
 • nie nosząca śladów zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika,
 • konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Gwarancja na wyroby obowiązuje przez okres:

 • okna PVC (ramy, skrzydła, uszczelki) – 5 lat
 • drzwi przesuwne HS i PSK (ramy, skrzydła, uszczelki) – 5 lat
 • drzwi wejściowe i tarasowe z PVC – 2 lata
 • drzwi i okna z aluminium – 2 lata
 • szczelność szyb zespolonych – 5 lat
 • rolety nadstawne, adaptacyjne i podtynkowe – 2 lata
 • okucia (okienne, do HS i PSK, drzwi), samozamykacze, parapety, klamki, szprosy naklejane oraz inne wyposażenie specjalne – 2 lata.

4. Gwarancja zaczyna obowiązywać od całkowitej zapłaty za towar.

Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za dostarczony towar. Nie opłacony towar nie podlega gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania Produktu Kupującemu.

5. Gwarancja nie obejmuje:

 • wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym transportem i składowaniem wykonywanym przez Kupującego.
 • wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym montażem wykonywanym we własnym zakresie przez Kupującego.
 • uszkodzeń wywołanych wadliwą konstrukcją budynku.
 • uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, rysy) profili i szyb.
 • uszkodzeń spowodowanych samodzielnym demontażem elementów okna krat, roletek lub innego dodatkowego wyposażenia niezgodnego ze standardem systemu okiennego.
 • wyrobów wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i niedostatecznej konserwacji.
 • uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem wyrobów podczas wykończeniowych prac budowlanych np. iskry.
 • uszkodzeń spowodowanych kontaktem wyrobów z przedmiotami gorącymi i ostrymi.
 • uszkodzenia okuć wywołanego przez zabrudzenia (np. tynkiem, zaprawą murarską) lub brakiem okresowego smarowania zgodnie z instrukcją obsługi.
 • zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące właściwością złej wentylacji pomieszczenia lub czynników atmosferycznych.
 • różnic w odcieniu szyb wynikających z dostaw okien w różnych terminach i zmian producentów szkła.
 • zjawiska optycznego zwanego „prążkami Brewstera” (efekt tęczy) lub innych zjawisk fizycznych właściwych dla szkła float.

6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych:

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu produktu.
 • Producent (sprzedawca) jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji wad.
 • Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu Gwarantowi Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 • Producent (sprzedawca) dokona rozpoznania zasadności reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji oraz dokona najpierw uznanych wad w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji.
 • Z ważnych przyczyn obiektywnych np.: warunki meteorologiczne, rodzaj napraw itp. termin ten może być zmieniony po uzgodnieniu z Klientem.
 • Naprawa oraz jej zakres zostaną każdorazowo odnotowane w karcie gwarancyjnej.
 • Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest uregulowanie wszelkich zobowiązań Kupującego za zakupiony towar.

7.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu, wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

8.

Koszty związane z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacji ponosi Kupujący.

9.

Powyższe warunki gwarancji będą zachowane po przeprowadzeniu okresowych przeglądów serwisowych okien. Przeglądów tych dokonuje autoryzowany sprzedawca przynajmniej raz w roku.
Przeglądy serwisowe są przeglądami płatnymi. Koszt poszczególnych przeglądów ustala autoryzowany sprzedawca.

10.

Gwarancja wygasa po upływie okresów ustanowionych w pkt.3. Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w każdym czasie w przypadku:

 • sprzecznego ze wskazówkami producenta montażu, użytkowania, konserwacji stolarki lub jej elementów;
 • dokonania samowolnych przeróbek okien;
 • braku w karcie gwarancyjnej daty zakupu, podpisu i pieczęci sprzedawcy;
 • dokonania w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieupoważnione;

Uszkodzona, niekompletna karta gwarancyjna może zostać uznana za nieważną.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcarię i Norwegię.

11. Uwaga dotycząca montażu rolet

Nie używaj więcej niż jednego urządzenia sterującego do sterowania pojedynczym silnikiem rurowym i nie używaj pojedynczego urządzenia sterującego dla kilku silników rurowych. Błędne podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia silników.

GWARANCJA – SERWIS
GWARANCJA – SERWIS

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN I DRZWI

1. Zagadnienia ogólne

A/ Montaż okien i drzwi należy powierzać firmom specjalistycznym, zajmującym się montażem okien i drzwi. Oferujemy listę firm montażowych autoryzowanych przez TUR-PLAST;

B/ W przypadku wbudowywania skomplikowanych elementów, należy postępować zgodnie z projektem, określającym indywidualny dla danego obiektu sposób wykonania montażu;

C/ Montaż okien, drzwi lub witryn to połączenie montowanej konstrukcji z budynkiem, mające na celu pełnić następujące funkcje:

 • przeniesienie obciążeń z konstrukcji na budynek;
 • dylatacja dla wzajemnych odkształceń konstrukcji i budynku;
 • zapewnienie szczelności powietrznej i wodnej, oraz właściwej izolacyjności cieplnej i akustycznej.
GWARANCJA – SERWIS

FOLIĘ OCHRONNĄ NALEŻY ŚCIĄGNĄĆ

z profili białych maksymalnie do 3 miesięcy, a z profili okleinowanych maksymalnie do 1 miesiąca.

2. Sposoby mocowania konstrukcji

A/ Mocowanie okien i drzwi należy wykonać po całym ich obwodzie.
B/ Dwa rodzaje mocowania:

 • MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE – mocowanie za pomocą kołków rozporowych, dybli przez otwór w ościeżnicy bezpośrednio do podłoża. Ten sposób mocowania stosuje się przy montażu wszystkich większych konstrukcji. Przy stosowaniu mocowania bezpośredniego w dolnej poziomej części ościeżnicy należy sprawdzić zabezpieczenia na możliwość przenikania wody opadowej do części progowej. Mocowanie bezpośrednie zalecane jest przy montażu stolarki biało kolorowej, obustronnie kolorowej oraz stolarki drzwiowej.
 • MOCOWANIE POŚREDNIE – mocowanie za pomocą przykręconych do ościeżnicy elementów pośrednich – kotew, które następnie mocuje się do podłoża. Zaleca się stosowanie kotew o podwyższonej sztywności.

C/ Ocenę i decyzję co do rodzaju i sposobu mocowania podejmuje firma montażowa podczas wykonywania prac montażowych;

GWARANCJA – SERWIS

MOCOWANIE POŚREDNIE
za pomocą kotew montażowych
GWARANCJA – SERWIS

MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE
za pomocą kołków rozporowych

3. Szczegółowa instrukcja montażu okien i drzwi balkonowych

A/ Należy sprawdzić zgodność wymiaru okna do montażu z otworem w którym ma być zamontowane. Należy przy tym uwzględnić luzy wrębowe na obwodzie ( od 10 do 30 mm).

B/ Należy przygotować niezbędne narzędzia i elektronarzędzia, sprawdzić ich stan techniczny oraz oprzyrządowanie montażowe takie jak pianka uszczelniająca, zaprawa, kliny, kołki rozporowe, wkręty, kotwy lub dyble.

C/ Usuwanie istniejącego okna rozpoczynamy od zdjęcia skrzydeł, następnie by usunąć ościeżnicę przecinamy ją w środkowej dolnej części. Usuwamy podważając część dolną, boki i górę. Jeśli ościeżnica ma zostać wyjęta w całości wówczas odkuwamy ją po całym obwodzie
i wyjmujemy.

D/ Przed zamontowaniem nowego okna należy zdemontować skrzydła z ościeżnicy wysuwając, przy zamkniętym oknie, sworzeń zawiasu górnego za pomocą klamki montażowej. Nie należy wybijać sworznia innym elementem lub wyrywać go całkowicie.

E/ Okna i drzwi mocujemy za pomocą kotew lub dybli montażowych.

F/ Przy mocowaniu ościeżnicy okna lub drzwi za pomocą dybli montażowych należy otwory nawiercać wyłącznie w komorze montażowej ościeżnicy i to przed osadzeniem jej w murze.

G/ Przy mocowaniu ościeżnicy za pomocą kotew należy pamiętać o przymocowaniu ich do boku ościeżnicy przed osadzeniem okna w murze. Prawidłowe przymocowanie kotwy polega na ustawieniu jej wzdłuż profilu ościeżnicy z zapięciami do wewnątrz i przekręceniem o 90 stopni tak, aby po zapięciu wystawała w kierunku pomieszczenia. Można dodatkowo przykręcać kotwy do ościeżnicy za pomocą wkrętów.

H/ Zasady rozmieszczania kotew lub dybli montażowych w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z PVC:

 • przy górnym zawiasie, pośrodku, a następny min. 100 mm poniżej;
 • odległość od narożnika lub słupka w przedziale 150-200 mm;
 • odległości między pozostałymi miejscami mocowania ościeżnicy nie mogą być większe niż 700 mm;
 • w sytuacji gdy okno posiada ślemię górne lub dolne należy symetrycznie umieścić dwie kotwy lub dwa dyble po obu stronach słupka poprzecznego w odległości 100 – 200 mm.

I/ Zasady rozmieszczania kotew lub dybli montażowych w oknach i drzwiach balkonowych wykonanych z aluminium:

 • odległość od narożnika lub słupka w przedziale 100-200 mm;
 • odległości między pozostałymi miejscami mocowania ościeżnicy nie mogą być większe niż 600 mm;
 • w przypadku okna wielokwaterowego, przy każdym słupku należy umieścić symetrycznie dwie kotwy lub dwa dyble po obu stronach słupka w odległości 100-200 mm.
 • w sytuacji gdy okno posiada ślemię górne lub dolne należy symetrycznie umieścić dwie kotwy lub dwa dyble po obu stronach słupka poprzecznego w odległości 100 – 200 mm.

J/ Parapet zewnętrzny należy montować pod ościeżnicę okna z niewielkim spadem. Przestrzeń między parapetem a listwą montażową wypełniamy pianką. Nie wolno przykręcać parapetu zewnętrznego do lica ościeżnicy.

K/ Parapet wewnętrzny również montujemy pod ościeżnicą okna, tak aby przylegał do listwy montażowej, Przed osadzeniem parapetu wewnętrzne-go należy właściwie przygotować podłoże stabilizacyjne.

L/ Okno i drzwi w murze należy osadzić za pomocą drewnianych klinów. Pod spód ościeżnicy należy podłożyć dwa kliny nośne, rozmieszczone symetrycznie w odległości około 100 mm od brzegów. W przypadku okna uchylnego należy jeszcze jeden klin dystansowy podłożyć w górnej części okna po prawej stronie. Natomiast przy montażu okien i drzwi wieloskrzydłowych dodatkowo należy umieścić po jednym klinie pod każdym słupkiem. Następnie należy umieścić jeden klin nośny od strony dolnego zawiasu na jego wysokości i drugi po przeciwnej stronie na wysokości górnego zawiasu.

Ł/ Po unieruchomieniu ościeżnicy za pomocą klinów montażowych należy sprawdzić poziomicą ustawienie ościeżnicy w pionie, poziomie i względem lica ściany.

M/ Jeśli usytuowanie okna lub drzwi jest prawidłowe należy:

 • wywiercić przez otwór w komorze montażowej ościeżnicy otwory w murze do mocowania dybli;
 • wywiercić przez otwór w kotwie otwory w murze do mocowania;

N/ Po wywierceniu otworów należy jeszcze raz sprawdzić usytuowanie okna w otworze. Jeśli usytuowanie jest prawidłowe, należy wkręcić dyble montażowe.

O/ Założyć skrzydła i sprawdzić ich funkcjonowanie, dokonując ewentualnej regulacji przed wypełnieniem pianą przestrzeni między otworem okiennym a ościeżnicą.

P/ Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem wypełnić pianą poliuretanową. Nie należy otwierać skrzydeł do czasu całkowitego związania piany.

R/ Po zastygnięciu pianki należy usunąć drewniane kliny a przestrzeń
po klinach wypełnić pianką. Po wyschnięciu należy usunąć nadmiar pianki po obwodzie ościeżnicy oraz wypełnić przestrzeń między oknem, parape-tem i murem zaprawą murarską i uzupełnić ewentualne ubytki w murze.

S/ Po wyschnięciu zaprawy usuwamy folię ochronną, z profili okiennych lub drzwiowych. Nie należy zwlekać z usunięciem folii ochronnej, ponieważ pod wpływem czynników zewnętrznych ulega ona wulkanizacji, co może uniemożliwić jej usunięcia w przyszłości.

4. Szczegółowa instrukcja montażu drzwi wejściowych z PVC i Aluminium

A/ Drzwi wejściowe z PVC i aluminiowe montuje się tylko za pomocą dybli montażowych.

B/ Przy drzwiach wejściowych, w miejscach mocowania zawiasów do ościeżnicy wymaga się zastosowanie dwóch dybli umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu w odległości 100-200mm. Pozostałe dyble należy montować tak jak dla okien i drzwi balkonowych z aluminium.

C/ Pozostałe czynności montażowe należy wykonywać posługując się wskazówkami dotyczącymi montażu okien i drzwi balkonowych z PVC i aluminium.