OKNA Plastikowe z PCV oraz Aluminiowe – warunki gwarancji i serwisowania

 

 

 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI – obsługa i bezpieczeństwo użytkowania okna

 

  • FUNKCJE PODSTAWOWE

okna-instrukcja-sposoby-otwierania-obsluga

 

 

 

  • REGULACJA (tylko jeśli jest konieczna)

okna-instrukcja-regulacja

 

 

  • UWAGA dotycząca montażu rolet

Nie używaj więcej niż jednego urządzenia sterującego do sterowania pojedynczym silnikiem rurowym i nie używaj pojedynczego urządzenia sterującego dla kilku silników rurowych. Błędne podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia silników.

rolety-do-okien-nontaz-silnika

 

 

 

 

 2. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

 

  • Zdejmowanie skrzydła

okno-instrukcja-zdejmowanie-skrzydla

Wysunięcie sworznia wspornika rozwórki tylko przy zamkniętym oknie. Sworzeń wspornika rozwórki wyciągnąć w przedstawionym położeniu klamką montażową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zakładanie skrzydła

okno-instrukcja-zakladanie-skrzydla

Wsunięcie sworznia wspornika rozwórki tylko przy zamkniętym oknie. Sworzeń wspornika rozwórki

Montaż ostateczny
1. Wsunąć sworzeń wspornika rozwórki ręką
2. Docisnąć sworzeń wspornika rozwórki klamką montażową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KONSERWACJA OKUĆ

 

Produkowane przez firmę TUR-PLAST okna i drzwi balkonowe wyposażone są w wysokiej jakości okucia obwiedniowe MACO MULTI-MATIC. Oznacza to najwyższy komfort obsługi, niezawodność i odporność na zużycie.Warunkiem sprawności i lekkiego działania mechanizmu okucia jest przeprowadzenie następujących czynności:

  • co najmniej raz w roku smarować i oliwić miejsca ryglowań oraz wszystkie części ruchome;
  • kontrolować elementy okucia pod względem pewności mocowania oraz stopnia zużycia. W przypadku uszkodzenia okuć należy dokonać wymiany niesprawnych elementów;
  • do czyszczenia okien stosować środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mające wpływu na naruszenie powłoki antykorozyjnej okuć;
  • prace montażowo-naprawcze tj. regulacja okuć, a w szczególności regulacja zawiasu narożnego i rozwórek,wymiana okuć zużytych lub uszkodzonych, powinien wykonać personel serwisowy;
  • należy stosować wyłącznie smar lub olej maszynowy bez zawartości żywic i kwasów, przeznaczony do smarowania okuć obwiedniowych.

 

okna-konserwacja-okucia-wskazowki

 

 

 

 

 

4. WARUNKI EUROGWARANCJI

 

1.Wyrób dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie, na podstawie oznakowania CE i deklaracji zgodności według normy PN-EN 14351-1+A1:2010P lub na zasadzie jednostkowego stosowania. PPH „TUR-PLAST” Czaplinek ul.Pławieńska 7 jako producent stolarki PCV wyszczególnionej w dowodzie sprzedaży gwarantuje, że wyroby te są dobrej jakości, zgodne z certyfikatami oraz że są wolne od wad produkcyjnych.

 

 

2. Gwarancją objęta jest stolarka PCV:

– wbudowana zgodnie z otrzymaną przez Kupującego instrukcją montażu

– nie nosząca śladów zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika

– konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta.

 

 

3. Gwarancja na wyroby obowiązuje przez okres:

– okna PVC (ramy, skrzydła, uszczelki) – 5 lat

– drzwi przesuwne HS i PSK (ramy, skrzydła, uszczelki) – 5 lat

– drzwi wejściowe i tarasowe z PVC – 2 lata

– drzwi i okna z aluminium – 2 lata

– szczelność szyb zespolonych – 5 lat

– rolety nadstawne, adaptacyjne i podtynkowe – 2 lata

– okucia (okienne, do HS i PSK, drzwi), samozamykacze, parapety, klamki, szprosy naklejane oraz inne wyposażenie specjalne – 2 lata.

 

 

4. Gwarancja zaczyna obowiązywać od całkowitej zapłaty za towar. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za dostarczony towar. Nie opłacony towar nie podlega gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania Produktu Kupującemu. 

 

 

5. Gwarancja nie obejmuje:
– wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym transportem i składowaniem wykonywanym przez Kupującego.

– wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym montażem wykonywanym we własnym zakresie przez Kupującego.

– uszkodzeń wywołanych wadliwą konstrukcją budynku.

– uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, rysy) profili i szyb.

– uszkodzeń spowodowanych samodzielnym demontażem elementów okna krat, roletek lub innego dodatkowego wyposażenia niezgodnego ze standardem systemu okiennego.

– wyrobów wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.

– uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i niedostatecznej konserwacji.

– uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem wyrobów podczas wykończeniowych prac budowlanych np. iskry.

– uszkodzeń spowodowanych kontaktem wyrobów z przedmiotami gorącymi i ostrymi.

– uszkodzenia okuć wywołanego przez zabrudzenia (np. tynkiem, zaprawą murarską) lub brakiem okresowego smarowania zgodnie z instrukcją obsługi.

– zaparowania szyb od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będące właściwością złej wentylacji pomieszczenia lub czynników atmosferycznych.

– różnic w odcieniu szyb wynikających z dostaw okien w różnych terminach i zmian producentów szkła.

– zjawiska optycznego zwanego „prążkami Brewstera” (efekt tęczy) lub innych zjawisk fizycznych właściwych dla szkła float.

 

 

6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych:
– reklamacje należy składać w formie pisemnej w miejscu zakupu produktu.

– producent (sprzedawca) jako Gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji wad.

– Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu Gwarantowi Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

– Producent (sprzedawca) dokona rozpoznania zasadności reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji oraz dokona najpierw uznanych wad w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji.

– Z ważnych przyczyn obiektywnych np.: warunki meteorologiczne, rodzaj napraw itp. termin ten może być zmieniony po uzgodnieniu z Klientem.

– Naprawa oraz jej zakres zostaną każdorazowo odnotowane w karcie gwarancyjnej.

– Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest uregulowanie wszelkich zobowiązań Kupującego za zakupiony towar.

 

 

7. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu, wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

 

 

8. Koszty związane z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacji ponosi Kupujący.

 

 

9. Powyższe warunki gwarancji będą zachowane po przeprowadzeniu okresowych przeglądów serwisowych okien. Przeglądów tych dokonuje autoryzowany sprzedawca przynajmniej raz w roku. Przeglądy serwisowe są przeglądami płatnymi. Koszt poszczególnych przeglądów ustala autoryzowany sprzedawca.

 

10. Gwarancja wygasa po upływie okresów ustanowionych w pkt.3. Kupujący traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w każdym czasie w przypadku:
– sprzecznego ze wskazówkami producenta montażu, użytkowania, konserwacji stolarki lub jej elementów;

– dokonania samowolnych przeróbek okien;

– braku w karcie gwarancyjnej daty zakupu, podpisu i pieczęci sprzedawcy;

– dokonania w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieupoważnione;

Uszkodzona, niekompletna karta gwarancyjna może zostać uznana za nieważną.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcarię i Norwegię.